Sorteringsregler

Gör det enkelt för dig
För att hanteringen skall bli enkel och korrekt är det en fördel om du påbörjar källsorteringen direkt när säcken eller dunken töms eller balen öppnas. Avsätt gärna en plats under tak för att sortera din lantbruksplast.

Plasten måste sorteras rätt för att kunna återvinnas på ett bra sätt. 

För att vi skall ta emot Odlingsfolie och Fiberduk krävs att ni visar upp en handling som styrker att plasten kommer från någon av våra anslutna företag.

För all plast gäller: 
Att vit och transparent plast sorteras i en ”vit” fraktion, övriga färger och plast med tryck skall läggas i en separat färgad fraktion.
Är plast med olika färger integrerade i någon applikation och de inte går att separera så skall den sorteras i en färgad sektion.

Lämna plast i balar
För att underlätta hanteringen av använd lantbruksplast av kategorien Ensilagesträckfilm / Mantelfilm (PE-LLD) och kategorien Plansilofolie, Ensilageslang, Odlingsfolie, Förpackningsplast (PE-LD) erbjuder SvepRetur, som försök under året, möjligheten att få lämna ovan nämnda kategorier balade i ”småbalar”.

Sorteringsreglerna är desamma vad det gäller färgsortering och renhet. De två kategorierna får inte blandas, inga annat får blandas in i balen.

Respekteras inte dessa förutsättningar avsluts försöket med omedelbar verkan.

Klicka på länken för din produkt eller scrolla ned på sidan för att få utförligare information

Plasten sorteras i 8 kategorier:

Ensilagesträckfilm / Mantelfilm (PE-LLD)
Rundbalnät / Fågelnät
Garn av plast
Plastfolie (PE-LD) – Plansilofolie, Ensilageslang, Odlingsfolie, Förpackningsplast, Täcknät
Fiberduk
Storsäckar
Plasthylsor / Bobiner
Dunkar

Ensilagesträckfilm / Mantelfilm (PE-LLD)
Ensilagesträckfilm och mantelfilm som är vit, samt vit från återvunnen plast och transparent skall sorteras i en vit fraktion. Produkter med återvunnen plast kan återvinnas precis som plast utan återvunnen plast. Övriga färger får blandas i en färgad fraktion.
Är plast med olika färger integrerade i någon applikation och de inte går att separera, så skall den sorteras i en färgad fraktion.

Plasten skall vara skakren och så torr och ren som möjligt.
Ensilagesträckfilm och mantelfolie, får levereras löst eller som småbalar,  får ej packas i storsäck.
Teleskoperade sträckfilmsrullar (PE-LLD) får lämnas in på ordinarie insamlingsplatser.


Rundbalnät / Fågelnät
Näten skall packas i en storsäck som sedan knyts ihop.
Saknar du storsäckar, be om att få storsäckar på insamlingsplatsen.


Garn av plast
Endast garn av polypropylen tas emot och skall packas i en storsäck som sedan knyts ihop.
Saknar du storsäckar, be om att få storsäckar på insamlingsplatsen.


Plastfolier (PE-LD)
I denna fraktion ingår:
Plansilofolie
Ensilageslang
Odlingsfolie
Förpackningsplast
Täcknät

Plansilofolie och Ensilageslang
Skall levereras löst.
Combi-folie tas inte emot.
Plast som är vit eller transparent och utan tryck, sorteras i en vit fraktion. Övriga färger eller med tryck blandas i en färgad fraktion.
Plasten skall vara skakren och så torr och ren som möjligt.

Information om Combifolie
Combifolien består av två sammanlagda skikt. Det vanligtvis vitinfärgade, tjockare skiktet, består av Polyeten och det vanligtvis transparanta tunnare skiktet består av Polyamid. Dessa två kvalitéer ”trivs” inte ihop i den fortsatta återvinningsprocessen.
Under ensileringsprocessen delar sig Combifolien och blir två separata folier av olika kvalitéter. Detta medför att de måste hanteras var för sig i samband med återvinningen. På återvinningsstationen läggs den vitinfärgade tjockare plasten tillsammans med plansilofolie och den transparanta tunnare läggs på anvisad plats.
Du som lantbrukare måste hantera de två olika foliekvalitéerna åtskilda när de lämnas till SvepReturs insamlingsställen. Blandas de, blir all den plast som är en blandning av de två olika kvalitéerna obrukbar till materialåtervinning och därmed osäljbar, vilket kan påverka det återvinningskostnad du som lantbrukare betalar när du köper plasten.

OBS!
Det har på senare tid lanserats en Combifolie där de olika skikten är integrerade i en och samma folie som inte är delbar. Den typen av folie får inte lämnas till SvepRetur för återvinning.

Odlingsfolie

Använd folie skall rullas eller vikas ihop före leverans.
Lös eller mycket smutsig odlingsfolie tas inte emot.
Nedbrytbar odlingsfolie tas inte emot då den inte kan återvinnas.
För att få lämna odlingsfolie måste handling som styrker att återvinningsavgiften är betald uppvisas.

Förpackningsplast
Småsäckar och pallhuvar från växtnäring och utsäde, 15-25 kg, ingår i SvepReturs insamlingssystem, samt pallhuvar och saltsäckar 25 kg från Lantmännen. Inga andra säckar eller pallhuvar tas emot. Rull-emballage och Pall-sträckfilm som levererats med i systemet ingående plastprodukter ingår. För all plast gäller att vit eller transparent, sorteras i en vit fraktion. Övriga färger samt all plast med tryck blandas i en färgad fraktion.

Täcknät
Skall efter att gjorts skak-ren rullas ihop utan hylsa/bobin eller vikas ihop till ett väl sammanhållet paket. 


Fiberduk
Fiberduk skall rullas ihop utan kärna/bobin, den lösa änden skall vikas in under tidigare lager,

fiberduken kan också vikas ihop till ett väl sammanhållet ”paket”.
Viktigt! Fiberduken skall skyddas från väta under lagring genom att t.ex. täckas med presenning.
Lös fiberduk tas inte emot.
För att få lämna fiberduk måste handling som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas.
För all plast gäller att vit eller transparent, sorteras i en vit fraktion. Övriga färger samt all plast med tryck blandas i en färgad fraktion.


Storsäckar
Storsäckar för växtnäring eller utsäde, med eller utan innersäck.
Samt Lantmännens storsäck för salt, ingår i SvepReturs insamlingssystem.
Inga andra säckar tas emot.
Säckarna skall läggas i varandra eller bindas ihop i knippen. Lägg ingen annan plast i säcken.


Plasthylsor / Bobiner
Hylsor av plast och papper från ensilagesträckfilm, folie och nät packas i storsäckens yttersäck och knyts ihop.


Dunkar
För att underlätta hanteringen skall 8-10 dunkar bindas ihop med ett grovt snöre.
Förpackningar för växtnäring, växtskydds- och ensileringsmedel går till energiutvinning, d.v.s. förbränning.
Förpackningar som innehållit vattenlöslig produkt skall vara väl rengjorda, dropptorra och med locket avtaget.
Locken lämnas löst.
Andra förpackningar typ IBC-behållare, dunkar eller flaskor från diskmedel, olja mm ingår inte i systemet och tas därför inte emot.

Rengör dunkar så här
Rengör förpackningar för, vattenlöslig produkt såsom växtnäring, växtskydd- och ensileringsmedel så här.

  1. Fyll förpackningen till ca 1/5 med vatten, sätt på locket.
  2. Skaka förpackningen så att sköljvattnet kommer åt hela insidan. Sköljvatten från dunkar som innehållit vattenlöslig produkt skall tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.
  3. Förpackningar för växtskyddsmedel rengörs omgående efter tömning och sköljvätskan hälls direkt i sprutan.
  4. Upprepa sköljproceduren minst tre gånger med vatten. Låt förpackningen rinna av (upp och ner) tills den är dropptorr.

Om leverantören lämnar särskilda anvisningar skall dessa följas.
Förpackningar skall rengöras för att:
De tomma förpackningarna inte skall klassas som farligt avfall och kan då lämnas till energiutvinning.
Minska risken för att såväl människor som miljö skall komma till skada. hela innehållet skall komma till nytta.
Information om hantering av förpackningar för växtskyddsmedel finns på Svenskt Växtskydds hemsida:
www.svensktvaxtskydd.se