Information om Combifolie

Combifolien består av två sammanlagda skikt. Det vanligtvis vitinfärgade, tjockare skiktet, består av Polyeten och det vanligtvis transparanta tunnare skiktet består av Polyamid. Dessa två kvalitéer ”trivs” inte ihop i den fortsatta återvinningsprocessen.

Under ensileringsprocessen delar sig Combifolien och blir två separata folioer av olika kvalitetéer. Detta medför att de måste hanteras var för sig i samband med återvinningen. På återvinningsstationen läggs den vitinfärgade tjockare plasten tillsammans med plansilofolie och den transparanta tunnare läggs på anvisad plats.

Du som lantbrukare måste hantera de två olika foliekvalitéerna åtskilda när de lämnas till SvepReturs insamlingsställen. Blandas de, blir all den plast som är en blandning av de två olika kvalitéerna obrukbar till materialåtervinning och därmed osäljbar, vilket kan påverka det återvinningspris du som lantbrukare betalar när du köper plasten.

För att åskådliggöra det på ett annat sätt blir det som att blanda olja med vatten vilket också blir oanvändbart som olja eller vatten.

Information om säckar frånpotatisutsäde

Säckar från potatisutsäde tas inte emot på SvepReturs insamlingsplatser på grund av att leverantörerna av utsädespotatis inte är anslutna till. SvepReturs återvinningssystem

Lantbrukets återvinning steg för steg

1. Sortera plasten

Lantbruksplast finns av olika slag, varje kvalité måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. Om du gör det redan när säcken eller dunken töms eller balen öppnas så spar du både tid och arbete inför lämningen.

2. Hantera plasten rätt  – Läs mer

Hantera plasten så att den hålls så torr och ren som möjligt, det håller kostnaderna nere. Den får inte innehålla främmande föremål såsom järn, jord, grus eller gammalt ensilage. Dvs plasten skall vara ”skakren”. Bland annat säckställ och enkel press, finns för stora och små volymer. Plast som hanteras rätt förblir ren och torr och kan därmed materialåtervinnas i högre utsträckning!

3. Rengör dunkar så här

Fyll förpackningen till ca 1/5 med vatten, sätt på locket.
Skaka förpackningen så att sköljvattnet kommer åt hela insidan. Sköljvatten från dunkar som innehållit vattenlöslig produkt skall tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Dunkar för växtskyddsmedel rengörs omgående efter tömning och sköljvätskan hälls direkt i sprutan. Upprepa sköljproceduren minst tre gånger med vatten. Låt förpackningen rinna av (upp och ner) tills den är dropptorr. Om leverantören lämnar särskilda anvisningar skall dessa följas.

Förpackningar skall rengöras för att:

de tomma förpackningarna inte skall klassas som farligt avfall utan kan lämnas till energiutvinning.

minska risken för att såväl människor som miljö skall komma till skada. hela innehållet skall komma till nytta.

Information om hantering av förpackningar för växtskyddsmedel finns på Svenskt Växtskydds hemsida www.svensktvaxtskydd.se

4. Lämna plasten för återvinning

Det är viktigt att varje sort läggs för sig – det räcker att en slarvar med sorteringen för att plasten inte ska kunna återvinnas på bästa sätt.

Insamlingen sker på i förväg organiserade platser. En lista med aktuella platser hittar du här. Information finns även på www.krsab.nu, telefon 0380-660729 eller kontakta din leverantör som hjälper dig. Ingen kostnad tillkommer eftersom insamlingen finansieras vid inköpet.

5. Osorterad eller felsorterad plast samt ej rengjorda eller dropptorra dunkar tas inte emot.

6. Ta del av vår fortlöpande information.

För att hålla nere kostnaderna kommer aktuell information fortsättningsvis endast att publiceras på www svepretur.se. Du kan också kontakta oss via mail eller på telefon. Det åligger den som vill lämna lantbruksplast att själv inhämta uppgifter om vad som gäller vid varje tillfälle.

Hantera plasten rätt

Förklaringar till punkt två.

Plasten sorteras i sex kategorier:

Storsäckar

Storsäckar för mineralgödsel eller utsäde, med eller utan innersäck. Lägg ingen annan plast i säcken.

För att få lämna storsäck måste handling som styrker att återvinningsavgiften är betald uppvisas.
Endast storsäckar från mineralgödsel och utsäde ingår i SvepReturs insamlingssystem, samt saltsäckar från Lantmännen. Inga andra säckar tas emot.

Ensilagesträckfilm

Ensilagesträckfilm från rund- och fyrkantbal.

Mantelfolie

Ensilagesträckfilmen får ej packas i storsäck.

Nät och garn får ej blandas in i plasten.

Folie

Plansilofolie Ensilagesäck
Ensilageslang
Odlingsfolie
Endast säckar och pallhuvar från mineralgödsel och utsäde, 15-25 kg, ingår i SvepReturs insamlingssystem, samt pallhuvar och saltsäckar 25 kg från Lantmännen. Inga andra säckar eller pallhuvar tas emot.

Andra förpackningar typ säckar från kutterspån, torv mm ingår inte i systemet och tas därför inte emot.

Nät

Nät från rundbal
Syntetgarn – Ej sisalgarn
Odlingsväv

Nät och syntetgarn ska packas i storsäckens yttersäck, som skall knytas ihop.

Fiberduk och odlingsfolie skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett välsammanhållet ”paket”.

Lös fiberduk eller odlingsfolie med långa ”svansar” tas inte emot.

För att få lämna fiberduk och odlingsfolie måste handling som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas.

Hylsor

Hylsor från ensilagesträckfilm, folie och nät.

Hylsor packas i storsäckens yttersäck, som skall knytas ihop.

Dunkar

Dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel går till energiutvinning, dvs förbränning.

Dunkar som innehållit vattenlöslig produkt skall vara väl rengjorda, dropptorra och med locket avtaget.

Locken lämnas löst.

Andra förpackningar typ dunkar eller flaskor från diskmedel, olja mm ingår inte i systemet och tas därför inte emot.

För att underlätta hanteringen, och därmed hålla ner kostnaderna, skall 8-10 dunkar bindas ihop med ett grovt snöre.