För ett miljövänligare lantbruk

Samhället ställer allt hårdare krav när det gäller återvinning, bl a genom skärpt lagstiftning. Att elda upp plasten är olagligt, liksom att gräva ner den. Det finns följaktligen bara en riktigt bra lösning; att delta i SvepReturs insamling och återvinning. Genom SvepRetur erbjuds Sveriges lantbrukare, odlare, hästägare m fl att lämna sin plast för återvinning. En lösning som är både enkel och kostnadseffektiv samtidigt som den möjliggör en betydande miljöanpassning.

Plast är en resurs

Bakom kraven på återvinning ligger inte bara miljöhänsyn, det handlar även om långsiktig resurshantering. Den använda plasten kan bli en returråvara för nya plastprodukter och eftersom plast främst är baserat på oljeprodukter är den ett värdefullt bränsle för de svenska värmeverken.

Återvinningsavgiften betalas vid inköpet

Insamlingen finansieras genom en återvinningsavgift på de produkter som ingår i systemet. Denna avgift motsvarar de faktiska kostnaderna. När du köpt dina produkter har du alltså redan betalat återvinningsavgift och kan utan ytterligare kostnad lämna sorterad returplast till en insamlingsplats för återvinning.

Rätt hantering är viktigt

En förutsättning för att minska kostnaderna är att plasten hanteras på rätt sätt. Framför allt skall de olika plastkvalitéerna vara källsorterade samt så torra och rena som möjligt. Det är av stor vikt att materialet inte innehåller främmande föremål såsom sten, järn, jord och grus. För att hanteringen skall bli enkel och korrekt är det bäst om källsorteringen påbörjas när säcken eller dunken töms eller balen öppnas.

Kontinuerlig utvärdering

Hela insamlingsarbetet sköts av Kretslopp och Recycling i Sverige AB. och vårt samarbete kommer kontinuerligt att utvärderas. Som ett led i denna utvärdering hoppas vi på en öppen dialog med landets lantbrukare. Vi ser det som den bästa vägen att få fram ett system som är både effektivt, miljöanpassat och enkelt för alla inblandade.